Skip to content

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Heiskompaniet AS

Introduksjon

Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven har plikt til å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen skal offentliggjøres, og være lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt. Dette er første året selskapet kommer innunder denne ordningen.

1. Generell informasjon, våre retningslinjer og rutiner

Selskapet leverer varer og tjenester innen heisbransjen til private og offentlige kunder i Norge, hovedsakelig på Østlandsområdet. Vi leverer heiser til nye og eksisterende bygg og entreprenørarbeider tilknyttet innstallasjon i eksisterende bygg. I tillegg utfører vi modernisering, reparasjon og service på eksisterende heiser og utbedrer eventuelle pålegg fra Heiskontrollen.

Selskapet har pt 30 ansatte, hvorav 7 av disse er i administrasjonen på hovedkontoret.

Selskapets kontor er på Trollåsen i Nordre Follo, rett utenfor Oslo.

Omsetningen i 2023 ble på MNOK 85,3.

Bedriften har alle nødvendige sertifikater og godkjenninger som Sentral Godkjenning (tiltaksklasse 3), er godkjent som opplæringsbedrift, samt er Miljøfytårn sertifisert.

I sin internkontroll benytter selskapet seg av teknologi fra Avonova.

Hele bedriften arbeider aktivt for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for egne ansatte i tillegg til de ansatte hos våre leverandører/forretningspartnere. Selskapets retningslinjer er forankret i styret, samt kommunisert til alle ansatte og implementert i personalhåndboken. Styret ønsker en streng oppfølging av dette med lav aksept på eventuelle negative avvik.

Retningslinjenen er klare med at eventuelle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, skal straks påpekes, endringer skal kreves og skifte av leverandør skal effektueres dersom dette ikke blir rettet innen rimelig tid.

Beskrivelse av Factlines som system og støtte for aktsomhetsvurderinger;

I vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingsprosess benytter vi oss av Factlines’ digitale løsning og tjenester. Factlines er et norskeid, uavhengig selskap, og er spesialister på oppfølging av etiske, sosiale og miljømessige krav i leverandørkjeder. Factlines rådgir, utvikler og produserer tjenester med digital støtte for å få effektiv og etterprøvbar informasjon direkte fra leverandører og underleverandører.

Vår virksomhet gjør en årlig informasjonsinnsamling fra leverandører i form av egenrapportering. Spørsmålene i egenrapporteringen dekker kravene i FNs Global Compact, leverandørenes kjedeinnsikt og oppfølgingspraksis, i tillegg til deres vurdering av risiko knyttet til brudd på etiske retningslinjer i de aktuelle produksjonsland. Innhentingen gir grunnlag for analyse om god praksis er etablert for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontraktsbestemmelser.

Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer og er pålagt å opptre i henhold til disse, inkludert at de selv må sikre sin produksjon, sine innkjøp og leveranser. Dersom egenrapportering eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp gjennom henvendelser til leverandør. Avhengig av omfang og risiko vil avvik kunne avstedkomme opprettelse av forbedringsprosjekt for å skape endringer i samarbeid med leverandør og øvrige aktører i kjeden.

Les mer om Factlines her.

2. Funn fra våre aktsomhetsvurderinger

Vi har med oppstart i slutten av 2023 gjennomført en undersøkelse med våre leverandører. Undersøkelsen, som er basert på UN Global Compact risiko score, fokuserte på 5 områder;

  • Styring
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidskraft
  • Miljø
  • Antikorrupsjon

Vi har leverandører i både Europa og i Asia. Det er så langt ikke funnet bekymringsverdige funn hos noen av våre leverandører. Det er gjennomført oppfølgingsspørsmål til enkelte som vil bli fulgt opp gjennom fremtidige nye undersøkelser.

3. Våre tiltak

Iverksatte tiltak:

Oppfølgingsspørsmål er stillet til enkelte leverandører basert deres egenrapportering.

Vi har allerede oppnådd oppmerksomhet hos våre leverandører om hva som kreves for å forbli en av våre leverandører fremover.

Planlagte tiltak:

Selskapet planlegger en ny undersøkelse før neste rapportering i tillegg til å følge opp eventuelle oppfølgingsspørssmål som vi har stilt.

Trollåsen, juni 2024

Henning Haugan
Styrets leder

Erik Herseth
Daglig leder

Harald Follerås
Styremedlem