Service – Vedlikeholdsbesøk

Generelt:

 • Leverandør vil vedlikeholde heisene i samsvar med et vedlikeholdsprogram som er tilgjengelig på nettsiden www.heiskompaniet.no/leveringsbetingelser . Kunde er informert om årlig antall vedlikeholdsbesøk med hensyn til bygg/drift som finnes i teknisk forskrift, selv om antall bestilte besøk kan avvike fra dette.
 • Arbeidet utføres av personell med tilpasset kompetanse.
 • Elektronisk loggbok oppdateres etter hvert avsluttet vedlikeholdsbesøk.
 • Servicepersonell vil kontakte kunde om akutte behov for utbedringer avdekkes, ved alvorlige sikkerhetsmangler kan anlegget i ytterste konsekvens bli avstengt for å hindre ulykker.

Leverandør sine forpliktelser

Leverandør skal utføre arbeidet på en profesjonell måte, og med den nøyaktighet og grundighet som er vanlig bransjestandard, eller i samsvar med detaljerte spesifikasjoner.

Leverandør kan engasjere underleverandør til å utføre deler av oppdraget. I så tilfelle er Leverandør ansvarlig for underleverandørenes arbeid på lik linje med sitt eget, men stiller ikke garanti.

Heisanlegget forutsettes å være i forskriftsmessig stand ved ikrafttredelse av kontrakten. Omkostninger med å sette anlegget i slik stand dekkes ikke av kontrakten.

Kundens forpliktelser

Avtalen er opprettet mellom Leverandør og den kunde (org.nr) som er angitt i avtaledokumentet. Avtalen påvirkes ikke av om endringer i eierforhold gjøres, uten at dette er skiftelig avtalt mellom kontraktspartene.

Det forutsettes at kunde har utstyrt Leverandør med de nøkler som er nødvendig for å kunne ta seg uhindret frem til heisanlegget, dette er spesielt viktig i forbindelse med evakuering av innesperrede personer. Det er viktig at kunde på eget initiativ sørger for at nye nøkler overleveres om nøkkelsylindre i bygget byttes ut.

Kunden skal sørge for at Leverandør er gitt de betingelser som er nødvendige for å kunne gjennomføre oppdraget på en effektiv måte gjennom å informere Leverandør om alle og ethvert forhold av betydning for oppdraget i god tid, gjennom å sørge for at Leverandør er gitt innsikt i alle dokumenter som er nødvendige for å utføre oppdraget, og gjennom å sørge for at heisanleggene er tilgjengelig for servicearbeid når montører ankommer kunden. Ekstra medgått tid som skyldes eksempelvis manglende nøkler til anleggsadresse eller ikke tilgjengelig heis, vil bli fakturert kunde.

Kunden er ansvarlig for sikkerheten under arbeid i kundens lokaler og/eller arbeid som involverer kundens eiendom. For eksempel skal kunden implementere sikkerhetsforanstaltninger og informere Leverandør sine ansatte om alle gjeldende, relevante sikkerhetsforskrifter i forkant av oppdragets oppstart. Videre skal kunden iverksette grundige sikkerhetstiltak for å sikre at arbeidsmiljøet er trygt og i tråd med gjeldende regler og lovverk. Dette innebærer at ekstraordinær rengjøring av heisanlegget kan være påkrevd, med henvisning til helse og brann risiko.

Det er forutsatt at heisens FDV-dokumentasjon, hvis slikt finnes, er tilgjengelig i maskinrommet/på anlegget. FDV er en forutsetning for at Leverandør skal kunne vite om viktige kontroller ol. som må utføres på heisen, uberoende om slikt er inkludert eller ikke i kontrakten.

Det er ikke tillatt å oppbevare utstyr i maskinrom etc. som ikke tilhører heisanlegget. Slikt utstyr kan være en sikkerhetsrisiko for brukere og servicepersonell.

Vedlikeholdsavtalen inkluderer ikke

 • Ekstraordinær rengjøring av sjaktebunn på grunn av vannlekkasje o.l. Rengjøring av
 • heiskupe innvendig, dører, dørrammer og vegger/tak i sjakt/skiverom/maskinrom.
 • Uberoende av regelmessig rengjøring må det forventes at behovet for en mer omfattende rengjøring av anlegget vil oppstå med en del års mellomrom. Type bygg, bruk etc. påvirker dette. Slik hovedrengjøring omfattes ikke av kontrakten.
 • Assistanse ved fangprøve eller andre kontroller/funksjonstester av heisen i forbindelse med periodisk sikkerhetskontroll, eller pålagt utført av SKO.
 • Utskifting av belysning i heiskupe, sjakt, maskinrom eller signalpærer, bygningsmessige arbeider av enhver art, eller offentlige avgifter
 • Oljeskift på hydrauliske heiser og heismaskiner
 • Smøring av wirer
 • Spesielle kontroller på typegodkjente heiser og som ikke fremkommer i innholdsbeskrivelsen til denne kontrakten
 • Kostnader fra Vaktselskaper etc. som følge av testing og reparasjoner av heisens alarmanlegg.
 • Avtalen omfatter ingen kontroller som krever åpning, demontering eller liknende arbeider for å komme til kontrollpunkter. Kontroller/testing er forutsatt av at disse kan utføres av en person.
 • Dersom avtale om Alarmmottak er inngått, presiseres følgende:
  • Reparasjoner på alarmutstyr som følge av feil bruk, hærverk, lynnedslag eller feil forårsaket av telefonselskapet, dekkes ikke av avtalen.
  • Eventuelle behov for arbeid på alarmanlegget grunnet fremtidige endringer i regelverket.
  • Ved falsk utrykning faktureres medgått tid Kunden.

Konfidensialitet

Ingen av partene skal på noen måte videreformidle til tredjepart informasjon vedrørende den andre partens forretningssituasjon, operasjoner, tjenester eller produkter. Denne betingelsen omfatter imidlertid ikke informasjon som er allment kjent, som gjøres kjent med den andre partens velsignelse, eller gjøres kjent som følge av rettslige krav eller forordninger.

Kunden forplikter seg til at den eller dens ansatte ikke videreformidler til tredjepart noen informasjon om fremgangsmåter knyttet til oppdraget, og at eventuell informasjon mottatt av kunden ikke skal benyttes til andre formål enn egen forretningsvirksomhet.

Ansvarsforhold

Leverandør er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå grunnet produksjons-stans eller andre former for inntektstap eller reduksjon i fortjeneste, eller andre utilsiktede tap eller skader, eller andre følgeskader. Dette gjelder også personskader, død og skader på eiendom.

Leverandør er kun ansvarlig for direkte skade på kundens eiendom eller personskade dersom skaden skyldes uaktsomhet eller feil fra Leverandørside i forbindelse med utførelsen av kontraktsforpliktelser og disse generelle betingelsene og vilkårene.

Øvre grense for Leverandørskadeansvar skal ikke under noen omstendighet overstige det totale honorar eller godtgjørelse Leverandør var berettiget for det gjeldende oppdraget.
Feil eller mangler i Leverandørarbeid skal rettes opp av Leverandør uten vederlag og innenfor en rimelig tidsramme, forutsatt at slike feil eller mangler ikke er forårsaket av feil eller uaktsomhet fra kundens side eller fra kundens underleverandører, og at kunden informerer Leverandør om de aktuelle feilene og/eller manglene på en etterprøvbar måte og uten forsinkelse, og uansett ikke senere enn to måneder etter at arbeidsoppgaven er fullført.
Utbedringsarbeider utføres i normal arbeidstid. Dersom tidsfristen angitt ovenfor ikke overholdes, opphører også kravet på å få slike feil, mangler eller skader utbedrer av Leverandør.

Skulle det skje at utførelsen av oppdraget, for hvilket Leverandør er ansvarlig, blir forsinket, skal økonomisk kompensasjon utbetales kun dersom dette er uttrykkelig avtalt.

Fakturering / regulering

Servicekontrakten gjelder for et kalenderår og vil bli fakturert i begynnelsen av dette (med mindre annet er avtalt). Ved inngåelse av ny kontrakt, faktureres kontrakten umiddelbart etter signering. Beløpet vil da gjenspeile det antall måneder som gjenstår av året.

Faktura for utførte reparasjonsarbeider, utbedringsarbeider etc. som er utført på løpende regning, faktureres raskest mulig etter avsluttet oppdrag. Fakturert tid inkluderer administrativt tidsforbruk. I tilfeller hvor leveransetid på deler/tilgjengelighet fra underleverandører overstiger 1 uke, kan Leverandør fakturere utførte arbeider og opprette ny arbeidsordre på restarbeidene.

Større utbedringsarbeider skal primært utføres til avtalt forhåndspris og vil bli levert og fakturert i henhold til egne betingelser.

Om ikke annet er avtalt, skal betalingsfrist for fakturaer være tretti dager etter faktureringsdato. Dersom partene er uenige med hensyn til noen del av fakturaen, skal det uomtvistede beløpet betales. I tilfelle forsinket betaling, beregnes rente etter forsinkelsesloven.

Dersom forsinket betaling medfører at Leverandør har ekstra utlegg i forbindelse med påminnelse, oversendelse til inkasso eller andre rettslige tiltak, vil disse kostnadene faktureres kunden. Ekstraarbeid eller avvik fra avtalt arbeid som skyldes at Leverandør har mottatt ukorrekt eller ufullstendig informasjon, skal faktureres i henhold til medgått tid og materiell, eller til en avtalt pris hvis mulig.

Servicekontrakten reguleres i henhold til SSBs byggjekostnads-indeks for bygninger i alt, og utføres i forbindelse med utsendelse av faktura på starten av hvert kalenderår.

Avtalens oppstart, varighet og oppsigelse

3 måneder gjensidig oppsigelse.

Leverandør er berettiget en kompensasjon på dekning av kostnader for allerede utførte arbeider, om kontrakten termineres i kontraktsperioden. Fakturerte krav krediteres/refunderes ikke.

Begge parter har rett til å annullere kontrakten dersom den andre parten begår alvorlig kontraktsbrudd uten at dette rettes opp innen tretti dager etter å ha mot tatt skriftlig informasjon om å gjøre dette fra skadelidende part. Skadelidende part er kompensasjonsberettiget.

Forsikring

Begge parter skal ha tegnet forsikring som dekker de ansvarsområder beskrevet i disse betingelser og vilkår. Leverandør er forsikret for skader som kan tilskrives uaktsomhet eller forsømmelse i forbindelse med utførelse av de oppgaver som faller inn under deres virksomhetsområde.

Force majeure

Dersom Leverandør forhindres fra å utføre sine forpliktelser under gjennomføringen av en gjeldende avtale på grunn av omstendigheter utenfor Leverandør sin kontroll, som Leverandør ikke kunne forventes å kunne forutse eller ta i betraktning og hvis konsekvenser ikke rimeligvis kunne ha vært unngått eller mestret, skal slike forhold anses som skjellig grunn til erstatningsfritak med hensyn til utsettelse av utførelsen, og erstatningsfritak fra enhver følge av utsettelsen. Oppgitte responstider i avtalen er forutsatt av normale vær og trafikkforhold.

Dersom utførelsen må utsettes mer enn seks måneder, vil begge parter ha rett til å annullere kontrakten med umiddelbar virkning. Dersom kunden annullerer kontrakten, er Leverandør kompensasjonsberettiget.

Bestemmelser fra myndighetene

Leverandør forbeholder seg retten til å endre priser på bakgrunn av vedtak og reguleringer fra myndighetene som kan påvirke innholdet i tjenestene, avstedkomme endringer i fakturering, eller på annen måte påvirke prisene.

Gjeldende lovverk – tvister

Tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Forhandlinger skal avholdes senest 14 dager etter at partene skriftlig har bedt om det. Blir ikke partene enige, skal tvisten søkes løst ved voldgift. Voldgiftsretten skal settes med en dommer som utøves av justitiarius ved Follo og Nordre Østfold tingrett.

Ordinære reparasjoner/utbedringer

 • Vedlikeholdsavtalen inkluderer ingen reparasjoner/utbedringer, men kunde med vedlikeholdsavtale vil bli gitt prioritet ved bestilling av slike oppdrag, som normalt skal gjennomføres på følgende måter:
  • Utførte arbeider registreres i et datasystem, denne historikken er til hjelp ved eventuelle fremtidige oppdrag og som underlag for diverse rapporter kontrakten inkluderer
  • Kunde informeres når et oppdrag vil kreve mer enn 4 timer å ferdigstille
  • Kunde informeres når et oppdrag av sikkerhetsmessige/andre årsaker krever to montørers tilstedeværelse
  • Aksept fra Kunde skal normalt innhentes i forkant, når kostnadene for reparasjoner antas å ville overskride kr. 15 000,- eks. mva.
  • Oppdrag påstartes kun om dette er bestilt av personer med myndighet. Dette forutsettes av at Leverandør har fått oversendt navn og telefonnummer til de personer som har myndighet til å bestille oppdrag på vegne av Kunde.
  • Alle utførte arbeider faktureres i henhold til gjeldende faste satser for arbeidet, eventuelt i forhold til medgått tid/forbrukt materiell og andre påløpte kostnader.

Forebyggende reparasjoner

Leverandør skal i forbindelse med vedlikeholdsbesøk utføre utbedringer av feil/mangler som kan medføre til driftsforstyrrelser og/eller utgjøre en fare for brukere. Slikt arbeid skal normalt avtales med Kunde før det påstartes, men arbeid med varighet inntil 4 timer kan utføres uten forhåndsgodkjennelse. Denne type arbeider faktureres i henhold til faste satser, evt. i henhold til medgått tid, materiell og andre påløpte kostnader.

Prioritet ved behov for reparasjoner

Kunder med inngått vedlikeholdsavtale gis prioritet ved behov for assistanse. Reparasjon av heis vil normalt bli påstartet samme virkedag (innenfor normal arbeidstid), om den er ringt inn til Leverandøren sitt sentralbordnummer innen kl. 11:00. Senere mottatte bestillinger utføres samme dag om mulig, alternativt blir oppdraget påstartet påfølgende virkedag.

Tilgang til Vaktordning utenom ordinær arbeidstid

Kunder med inngått vedlikeholdsavtale gis tilgang til å benytte Leverandørens vaktordning, ved å ringe det døgnåpne sentralbordnummeret. Nærmere bestemmelser om tjenesten oppgis av Leverandøren på forespørsel.

Alarmmottak

Heisen(e)s alarmtelefoner blir koplet opp mot leverandørens vaktsentral for mottak av nødsamtaler 24 timer pr. døgn året rundt.
Telefonlinje og alarmtelefonens batteri sjekkes regelmessig, heiseier mottar beskjed om behov for reparasjoner av utstyret. Mottak og oppfølging fra operatør på Vaktsentralen av innkomne nødsamtaler er inkludert. Leverandør eller en samarbeidspartner vil være på heisadressen innen 1 time fra det tidspunkt Vaktsentralen er blitt gjort kjent med at person(er) sitter innesperret i heis.

Kontaktperson

Det er av stor viktighet at Kunde oppgir oppdaterte kontaktpersoner som kan nås i forbindelse med denne kontrakten og/eller de heisene som omfattes av denne avtalen. Dette er av vesentlig betydning av flere grunner:

 • Oppfyllelse av kontrakt: Leverandøren må kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen. Oppdaterte kontaktopplysninger er nødvendige for å muliggjøre en effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom partene.
 • Minimere nedetid: Ved å ha oppdaterte kontaktpersoner tilgjengelig, kan man raskt håndtere eventuell uforutsett nedetid eller problemer med heisene som dekkes av avtalen. Dette bidrar til å minimere tiden heisene er ute av drift, noe som er til fordel for sluttbrukerne og driften.

Reisekostnader og parkering

Reisekostnader (ikke parkering) for vedlikeholdsbesøk er inkludert i den avtalte summen.
Parkeringsplass: Kunden forplikter seg til å tilby en tilgjengelig parkeringsplass for vedlikeholdspersonellet, så langt som det er praktisk mulig. Eventuelle påløpte parkeringskostnader kan bli fakturert i samsvar med gjeldende satser.

Arbeidstid

Det forutsettes at vedlikeholdsarbeidet kan utføres innenfor leverandørens normale arbeidstid.

Regulering av avtalesum

Både kunden og leverandøren har rett til å regulere avtalesummen hvis bruken av heisen endres. Dette forutsetter at det har vært gjennomført drøftelser og enighet mellom partene på forhånd.

Tilbud utbedringer av SKO-rapporter (Sikkerhetskontrollrapporter):
Bestilte arbeider utføres før neste periodiske sikkerhetskontroll, med mindre annet er avtalt.
Garanti utskiftet deler/materiell: 6 mnd.
Arbeider under 130 000,- faktureres 100%.
Arbeider over 130 000,- fakturere i to terminer, 60% ved bestilling og 40% ved utførelse. 

Ny heis i nytt bygg – Utskiftning – Modernisering

Heiskompaniet AS fraskriver seg ansvaret for montasjeforsinkelser som skyldes uforutsette funn av farlige stoffer som f.eks. giftige gasser eller asbestpartikler. Eventuelle merkostnader grunnet krav til beskyttelsestiltak og verneutstyr vil bli belastet oppdragsgiver.

Heiskompaniet er ikke godkjent for bygningstekniske arbeider, men vi vil koordinere disse arbeidene mot avtalt godtgjørelse. Andre bygningsmessige arbeider må utføres av annen entreprenør i regi av oppdragiver.

Heiskompaniet medregner 30 timer prosjektering pr. heisanlegg. Ved omprosjektering vil løpende timer bli fakturert.

Tilkomst til apparatskap: Det må være fritt arbeidsareal foran apparatskap; 500×700 mm BxD. Tilkomst må ikke gå gjennom private rom iht. regelverk.

Måling og dokumentasjon av sjakt, gruve og topphøyde: Oppgitte mål for sjakt, gruve og topphøyde er veiledende og kan endres under prosjekteringsfasen. Heistegning vil til enhver tid vil være gjeldende.

Det er krav til døgnbemannet vaktavtale/alarmtilknytning på heisen. Heiskompaniet leverer som standard alarmavtale, med mulighet for avtale med heiseier/kontraktspartner fra og med idriftsettelsesdato.

Godkjennelse av plassforhold og røranlegg: Heiskompaniet tar forbehold om godkjennelse av plassforhold i sjakt, stol og maskinrom samt fremmede røranlegg og kabelanlegg som ikke tilhører heisanlegget, samt kabler/utstyr skjult i vegger.

Kommunikasjonskabler til f.eks. brannstyring: Dette må legges fram til styreskapet av en annen leverandør og er ikke inkludert i tilbudet.
Dette må være på plass før TKO (Teknisk kontrollorgan)

Oppdragsgiver er ansvarlig for sjaktens utførelse, statikk og sjaktens beskaffenhet. Heiskompaniet leverer kun heisen og er kun ansvarlig for heisens funksjon og sikkerhet. Alle byggtekniske arbeider og tilpasninger som kreves for installasjonen, inkludert branntetting, ventilasjon, tilstrekkelig strømtilførsel i bygget, og lignende, er oppdragsgivers ansvar.

Innfestning av utstyret: På grunn av sjaktens beskaffenhet tar Heiskompaniet forbehold om muligheten for sikker innfestning av utstyret.
Heiskompaniet tar utgangspunkt i at heisen kan festes med ekspanderende bolter for betong.

Regulering av kontraktssummen: Prisene kan reguleres på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter, og valutakurser (med mindre annet er avtalt).

Betalingsfrister anlegg: Betalingen er delt inn i tre deler: 40% ved bestilling, 50% når det vesentlige av materiell er levert på byggeplassen, og 10% ved godkjenning og overlevering av heisen.

Kontaktpersoner: Kundens kontaktpersoner er nødvendige for kommunikasjon og samarbeid i forbindelse med avtalen.

Fakturering og regulering

Endringer i lover og forskrifter: Heiskompaniet tar forbehold om endringer i lover og forskrifter som kan påvirke kontrakten eller utførelsen av arbeidet. Kostnader for å tilpasse seg slike endringer kan belastes ekstra.

Mangel på tilgjengelighet: Dersom byggeplassen ikke er tilgjengelig for arbeid på avtalt tidspunkt, forbeholder Heiskompaniet seg retten til å fakturere for ventetid eller utsettelser.

Skjulte forhold og eksisterende skader: Heiskompaniet er ikke ansvarlig for skader som skyldes skjulte forhold i bygningen eller eksisterende skader i heissjakten, som ikke kunne oppdages under inspeksjon.

Krav til strømforsyning: Kunden må sørge for tilgjengelig og pålitelig strømforsyning til heisen, i samsvar med spesifikasjoner gitt av Heiskompaniet. Eventuelle oppgraderinger eller tilpasninger for å oppfylle kravene er kundens ansvar.

Opplæring av heispasser/instruert personell gis en gang etter heis er ferdig montert og overlevert.

Endringer i prosjektskala og omfang: Heiskompaniet forbeholder seg retten til å endre kontraktssummen og tidslinjen hvis det oppstår endringer i prosjektskalaen eller omfanget som ikke var forutsett ved kontraktsinngåelsen.

Unntak for naturkatastrofer og force majeure: Heiskompaniet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller skader som oppstår som følge av naturkatastrofer, force majeure-hendelser eller uforutsette omstendigheter utenfor deres kontroll.

Prisjustering på reservedeler og materialer: Prisene på reservedeler og materialer kan endres over tid. Heiskompaniet forbeholder seg retten til å justere prisene for disse elementene i tråd med markedsendringer.

Miljøkrav og samsvar: Kunden må sørge for at heisanlegget er i samsvar med gjeldende miljøkrav og forskrifter. Kostnader for å oppfylle slike krav kan tilfalle kunden.

Oppdragsgiver forventes å stille med nødvendig stillas, strøm (både 230V og 400V byggestrøm), samt tilgang til lagringsplass i umiddelbar nærhet av sjakten.
Videre må det være tilgjengelighet til toalett, parkeringsmuligheter, skiftefasiliteter og vask.
Det kreves også et avlåst rom dedikert for verktøy.
I tillegg må det sørges for jording av føringer og stikk i gruven med en kapasitet på 16A.
Spesifikke krav inkluderer sjaktforberedelser, maling, tokomponentbelegg i gruven, en avrettet grop, samt vurdering av forsterket jordleder. Disse kravene sikrer at arbeidsmiljøet er optimalt utstyrt og sikkert for gjennomføring av oppdraget.